KLASIFIKATORS PUBLISKAJIEM IEPIRKUMIEM

Ja Jums ir jautājums par klasifikatora izstrādi vai interesē ņemt dalību konkursā, konsultācijas e-pasts: j.lapins@latnet.lv, zvaniet +371 26593956

“Publisko iepirkumu konkursi”. Paņem valsts naudu šodien!

Posted by jlapins uz Septembris 19, 2008

Vairums uzņēmumu vēlas iegūt valsts pasūtījumu. Tomēr publiskie iepirkumi ir sarežģīts un normatīvi reglamentēts process, tāpēc piedalīšanās šajos iepirkumos prasa speciālas zināšanas. Tādēļ Izdevniecība «Dienas bizness» un Advokātu birojs Petrovs & Nikolajenko | SMA jaunajā rokasgrāmatā

– paskaidro, kā jānotiek publiskajiem iepirkumiem, apskatot to procesu un katru tā posmu;
– sniedz visu publisko iepirkumu procesā lietoto dokumentu paraugus;
– komentē nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus un tiesu praksi publisko iepirkumu proces?;
– atklāj kritērijus, pēc kuriem tiek izvēlēti konkursu uzvarētāji;
– skaidro, kā aizstāvēt savas intereses publiskajos iepirkumos.

Rokasgrāmta tiks papildināta ne retāk kā reizi ceturksnī ar publisko iepirkumu praksē aktuālajiem jautājumiem un izmaiņām normatīvajos aktos.

Kam domāta rokasgrāmata
– Augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem
– Juristiem, finanšu un grāmatvedības speciālistiem
– Visiem, kuri atbild par sava uzņēmuma rezultātiem
Saturs
<!–.AGL.wrap( ;2007.03.26 10:09;;)1. nvestīcijas cilvēkresursos
1.1. Principi
-Ieguldījumi mācībās un attīstībā
-Ieguldījumi personāla noturēšanā
-Ieguldījumi drošā darba vidē

Stratēģijas veidošana
-Personāla vadības stratēģijas nozīme
-Personāla vadības ieguldījums stratēģijas veidošanā

Stratēģijas ieviešana: personāla vadības prakse
-Efektīva cilvēkresursu darba izmantošana
-Kā rīkoties ierobežota darbaspēk apstākļos
-Darbinieku atlase
-Rīcība darbinieku pārpalikuma apstākļos

Stratēģijas ieviešana: atalgojums un attīstība
-Stratēģiski orientēta darba izpildes mērīšanas sistēmas
-Stratēģiski orientētas atalgojuma sistēmas
-Darbinieku attīstīšana

Komandas vadība
-Komandas darba izmantošana organizācijas atttīstībā
-Komandas darba izmantošanas metodes
–>

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Publisko iepirkumu reglamentēšana pēc LR un ES tiesiskiem aktiem
1.1.1. LR tiesiskie akti
1.1.2. ES tiesiskie akti
1.2. Publisko iepirkumu principi
1.3. Konfidencialitāte
1.4. Publisko iepirkumu dal?bnieki
1.4.1. Pasūt?tājs
1.4.2. Piegādātāji, kandidāti, pretendenti
1.4.3. Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB)
1.4.4. Eksperti un lietpratēji
1.5. Iepirkuma komisija
1.6. Centralizētie iepirkumi
1.7. Līgumcena
1.8. Līgumcenu robežas
1.9. Prasības piegādātājiem
1.10 Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums
1.11. Iepirkuma līgums
1.11.1. Iepirkuma līguma nosacījumi, projekts
1.11.2. Iepirkuma līguma veidi

2 Paziņojumi un uzaicinājumi
2.1. Paziņojumi publiskā sektora iepirkumu procedūrās. Paziņojumu veidi
2.1.1. Iepriekšēja izsludināšana
2.1.2. Izsludināšana
2.1.3. Rezultātu paziņošana
2.1.4. Atsevišķu paziņojumos lietoto terminu un abreviatūru izskaidrojums
2.2. Uzaicinājumi publiskā sektora iepirkumu procedūrās
2.3. Paziņojumi komunālā sektora iepirkumu procedūrās. Paziņojumu veidi
2.3.1. Iepriekšēja izsludināšana
2.3.2. Izsludināšana
2.3.3. Komunālā sektora iepirkumu procedūru rezultātu paziņošana
2.4. Uzaicinājumi komunālā sektora iepirkumu procedūrās

3. Piegādātājam izsniedzamie dokumenti, informācija
3.1.Tehniskā specifikācija
3.2. Nolikumi
3.2.1. Atklāta konkursa nolikums
3.2.2. Slēgta konkursa kandidātu atlases nolikums
3.2.3. Metu konkursa nolikums
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšana
3.4. Iepirkuma procedūras dokumentu izskaidrošana

4. Piegādātāja iesniedzamie dokumenti
4.1. Pieteikums
4.2. Piedāvājums

5. Iepirkumu procedūras publiskajā sektorā
5.1. Iepirkumu procedūru veidi publiskajā sektorā
5.2. Atklāts konkurss
5.2.1. Atklāta konkursa īpatnšbas
5.2.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņi
5.2.3. Atklāta konkursa izpildes procedūras
5.3. Slēgts konkurss
5.3.1. Slēgta konkursa īpatnības
5.3.2. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņi slēgtā konkursā
5.3.3. Slēgta konkursa izpildes procedūras
5.4. Cenu aptauja
5.4.1. Cenu aptaujas norise, ja publicēts informatīvais paziņojums par cenu aptauju
5.4.2. Cenu aptaujas norise, ja nav publicēts informatīvais paziņojums par cenu aptauju
5.5. Sarunu procedūra
5.5.1. Sarunu procedūras īpatnības
5.5.2. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņi sarunu procedūrā, kas paredz paziņojuma par līgumu publicēšanu
5.5.3. Kārtība, kādā tiek piemērota sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu
5.5.4. Sarunu procedūras piemērošana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
5.6. Metu konkurss
5.6.1. Metu konkursa īpatnības
5.6.2. Metu iesniegšanas termiņi metu konkursā
5.6.3. Metu konkursa norise
5.7. Atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtība
5.7.1. PIL 2.pielikuma «B» daļā minēto pakalpojumu iepirkumu organizēšana
5.7.2. Kārtība, kādā jāveic iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10 000 latiem
5.7.3. Iepirkuma procedūra pasūtītāja finansētiem projektiem

6. Iepirkumu procedūras komunālajā sektorā
6.1. Iepirkumu procedūru veidi komunālajā sektorā
6.2. Kvalifikācijas sistēma

7. Vispārīgā vienošanās

8. Elektroniskie iepirkumi
8.1. Dinamiskā iepirkumu sistēma
8.2. Elektroniskā izsole

9. Iesniegumu, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība
9.1. Kārtība, kādā tiek izskatīti iesniegumi un strīdi sakarā ar PIL noteikumu pārkāpumiem
9.2. Sūdzību un strīdu izskatīšanas īpatnības saskaņā ar SPSL noteikumiem

10.-11. nodaļa tiks papildināta turpmāk

12. Citi materiāli
12.1. 2004.gada 21.oktobra likums «Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām»
12.2. 2006.gada 6.aprīļa Publisko iepirkumu likums

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: